Skip to content

{P.L.O.T.S.} – Creatives Magazine

{P.L.O.T.S} CREATIVES MAGAZINE

Creativity Is Humanities Algorithm

Creative Józse Fehér
writer, poet, and journalist (Hungary)

JÓZSEF FEHÉR
writer, poet, journalist

I am a fifteen-volume writer and poet. I was born in 1950 in Hódmezővásárhely, Hungary, and I still live there. I am the founding president of the József Kárász Literary Circle, the honorary president of the International Association of Hungarian Authors and the head of its literary department, and the deputy editor-in-chief of the Új Verőfény Literary-Art-Cultural Magazine. It is a pleasure for me to be able to serve literature with all my actions.
I owe it primarily to my parents that I chose the career of a writer and poet as my life’s vocation, who made me fall in love with literature as a farmer. They had no idea that with their love of storytelling and poetry, they would start on a path far from the peasant way of life. My childhood poems were even included in the handwritten ” Our World” high school newspaper. The 35 years of working as a journalist was a good school for me and contributed to the fact that, in addition to children’s and adult poems, short stories with a dramatic atmosphere, fairy tales and cheerful comedies came out of my pen.
My creed: “I believe in the power of words, in the great harmony of love and kindness that can change the world and beautify everyday life. I believe that the mission of literature is to show the way, to give faith and strength to people.” My 15th book, On the Way of Lights (poems), was published in 2022.
I am very happy that my books were taken to Transylvania, Slovakia, Vojvodina, France, Spain, Germany, Austria, the United Kingdom, and the USA to Hungarian families.
My Plays: Play Rehearsal One-Act Comedy (in 2013) Let’s Save Tom! youth play (in 2015), Cabbage for a goat? a two-act folk comedy (in 2017-, 2018-, 2019) was presented with great success in Budapest, Hunya, Hódmezővásárhely and Algyő.

My work has been recognized with numerous awards. In 2013, I became a Knight of Hungarian Culture “for the development of contemporary literature” (Village Culture Foundation). In 2017, I received the Golden Star and Golden Pen Grand Prize. In 2018, I received the Contemporary Literary Grand Prize (Óföldeák Municipality), the Kláris Literary-Art Award, and in 2019 the MANE Literary Grand Prize and Lifetime Achievement Award in recognition of my literary work and community work. In 2020, I received the Gyula Krúdy Silver Memorial Medal from the presidency of the Gyula Krúdy Literary Circle, and in 2022 the Gyula Krúdy Gold Memorial Medal. In 2022, I became Prose Writer of the Year at MANE, and in 2023, I became
Poet of the Year.

József Fehér:
Sit here next to me…

Sit here next to me and hold my hand!
Let’s listen to the evening songs together:
the chirping of crickets, the music of frogs,
the harp vibration of star-ray strings.

Big drum, my heart beats for you.
My eyes speak to your eyes without words.
I love you with my heart and soul.
I wouldn’t see life as beautiful without you.

Sit here next to me and hold my hand!
Big drum, my heart beats for you.
It’s a beautiful dream to live with you!
I love you with my heart and soul!


József Fehér:
At dawn

There may be no more
there may be more –
You cut in the sky
– they rode on my horse’s back.

There may be no more
there may be more –
At dawn
from your soft palm
I would drink a drop of dew.

There may be no more
there may be more –
In Gerleszávú summer,
in procession of acacias
I would fly far, far away with you.

József Fehér:
Let every day be Christmas!

Sir, my wish is:
Let every day be Christmas!
That the many, many human hearts
finally find each other.

Let the flame of our soul blaze,
shedding light into the world.
Let the fire burn like a bonfire,
let our faith be a living torch!

Be a sign of the desire for peace
the silence of the guns.
May the tree of LIFE blossom,
shed light on every landscape!

Blessings fall on every house!
Let there be a world of love!
Unfurl beautiful petals
the sunflower of happiness.

FEHÉR JÓZSEF
író, költő, újságíró
Tizenöt kötetes író, költő vagyok. 1950-ben a magyarországi Hódmezővásárhelyen születtem, és ott is élek. A Kárász József Irodalmi Kör alapító elnöke, a Magyar Alkotók Nemzetközi Egyesületének tiszteletbeli elnöke és az irodalmi tagozatának vezetője, valamint az Új Verőfény Irodalmi–Művészeti– Kulturális Magazin főszerkesztő-helyettese vagyok. Öröm számomra, hogy minden tettemmel az irodalmat szolgálhatom.
Én elsősorban a szüleimnek köszönhetem, hogy az írói, költői pályát választottam magamnak élethivatásul, akik földművelő-gazdálkodó emberként akarva-akaratlanul megszerettették velem az irodalmat. Nem is sejtették, hogy mesélő-versmondó szeretetükkel egy olyan úton indítanak el, amely távol esik a paraszti életformától. Gyermekkori verseim még a kézzel írott, „Mi világunk” gimnáziumi újságba is bekerültek. A 35 évi újságírói munka pedig jó iskola volt a számomra, és hozzájárult ahhoz, hogy a gyermek-és felnőtt versek mellett drámai atmoszférájú novellák, meseregények és derűs vígjátékok kerüljenek ki a tollam alól.
Hitvallásom: „Hiszek a szavak erejében, a világot megváltoztatni tudó, a mindennapokat megszépítő szeretet és jóság nagy harmóniájában. Hiszem, hogy az irodalom küldetése utat mutatni, hozzá hitet és erőt adni az embereknek.” A 15. könyvem, a Fények útján (versek) 2022-ben jelent meg.
Nagyon örülök annak, hogy a könyveimből vittek Erdélybe, Szlovákiába, Vajdaságba, Franciaországba, Spanyolországba, Németországba, Ausztriába, az Egyesült Királyságba, és az USA-ba is magyar családokhoz.
Színdarabjaimat: Játékpróba egyfelvonásos vígjáték (2013-ban) Mentsük meg Tomit! ifjúsági színdarab(2015-ben), Kecskére káposztát? kétfelvonásos népi komédiát (2017-,2018-, 2019-ben) Budapesten, Hunyán, Hódmezővásárhelyen, és Algyőn nagy sikerrel mutatták be.

Munkásságomat számos díjjal ismerték el. 2013-ban „A kortárs irodalom fejlesztéséért” a Magyar Kultúra Lovagja lettem (Falvak Kultúrájáért Alapítvány). 2017-ben Aranycsillag és Aranypenna Nagydíjat kaptam. 2018-ban Kortárs Irodalmi Nagydíjban (Óföldeák Önkormányzata), Kláris Irodalmi-Művészeti Díjban, 2019-ben irodalmi munkásságom és közösségi munkám elismeréséért MANE Irodalmi Nagydíjban és Életmű Díjban részesültem. 2020-ban a Krúdy Gyula Irodalmi Kör elnökségétől a Krúdy Ezüst emlékérmet, 2022-ben Krúdy Gyula Arany emlékérmet kaptam. 2022-ben a MANE-nál az Év Prózaírója, 2023-ban az Év költője lettem.
Fehér József:
Ülj ide mellém…

Ülj ide mellém, és fogd meg a kezem!
Hallgassuk együtt az esti neszeket:
tücskök cirpelését, békák zenéjét,
csillagsugár-húrok hárfarezdülését.

Nagyokat dobban, érted ver a szívem.
Szemem a szemednek szavak nélkül üzen.
Szívemmel, lelkemmel szeretlek téged.
Nélküled nem látnám szépnek a létet.

Ülj ide mellém, és fogd meg a kezem!
Nagyokat dobban, érted ver a szívem.
Gyönyörű álom, hogy Veled élek!
Szívemmel, lelkemmel szeretlek téged!


Fehér József:
Derengő hajnalon

Lehet, hogy nincs több,
lehet, hogy van még –
Vágtatok az égen
–lovam hátán tajték.

Lehet, hogy nincs több,
lehet, hogy van még –
Derengő hajnalon
puha tenyeredből
harmatcseppet innék.

Lehet, hogy nincs több,
lehet, hogy van még –
Gerleszavú nyárban,
akácvonulásban
Veled messze, messze szállnék.

Fehér József:
Minden nap legyen Karácsony!

Uram, az a kívánságom:
Minden nap legyen karácsony!
Hogy a sok-sok emberi szív
végre egymásra találjon.

Lobogjon a lelkünk lángja,
fényt árasztva a világba.
Égjen a tűz, mint a máglya,
hitünk legyen élő fáklya!

Legyen jel a békevágyra
a fegyverek némasága.
Viruljon az ÉLET fája,
árasszon fényt minden tájra!

Szálljon Áldás minden házra!
Legyen szeretet világa!
Szépséges szirmokat bontson
a boldogság napvirága.

JÓZSEF FEHÉR Writer, Poet, and Journalist


*Submitted by Ilona Lakatos – Magazine International PR Consultant (IPRC), & CPS International Gallery Manager

Leave a Reply

%d